Bir Meta Üzerinden Türkiye’de Değişimi Okumak: Çay

<p>
	Fatma Gen&ccedil;&nbsp;<br />
	Bu &ccedil;alışmada t&uuml;ketimi &ccedil;ok fetişleştirilen &uuml;r&uuml;nlerden biri olan &ccedil;ay &uuml;r&uuml;n/metası &uuml;retim-dolaşımt&uuml;ketim ilişkileri &ccedil;er&ccedil;evesinde s&uuml;re&ccedil; i&ccedil;erisinde değerlendirilerek T&uuml;rkiye kapitalizmine &ouml;zg&uuml; koşullar a&ccedil;ığa &ccedil;ıkarılmaya &ccedil;alışılacaktır.</p>

Bu çalışmada tüketimi çok fetişleştirilen ürünlerden biri olan çay ürün/metası üretim-dolaşımtüketim ilişkileri çerçevesinde süreç içerisinde değerlendirilerek Türkiye kapitalizmine özgü koşullar açığa çıkarılmaya çalışılacaktır.

 http://tr.boell.org/web/101-914.html


Bir Meta Üzerinden Türkiye’de Değişimi Okumak-Çay.pdf